ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 5 บ้านทุ่งลม
   
 
   

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่  2  ซอย 5  บ้านทุ่งลม พร้อมบ่อพักน้ำขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50  เมตร ยาว  137  เมตร ข้างรางหนา  0.10 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10   เมตร จำนวน  14  บ่อ ที่พักน้ำ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50  เมตร พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย  รายละเอียด  ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2560