ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำจากฝาปูนเป็นฝาเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง
   
 
   

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำจากฝาปูนเป็นฝาเหล็ก  ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง ขนาดฝาเหล็ก กว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๑ เมตร  โดยใช้เหล็กแบนขนาด ๔ นิ้ว หนา ๒ หุน  ขนาดฝาเหล็ก  ๐.๗๕ x ๑ เมตร  จำนวน ๑๑๐ ฝา รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางงบประมาณราคา 576,520 บาท    (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 - 3249-3149 ในวันและเวลาราชการ  และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์  www.gprocurement.go.th , http://www.poraiwan.go.th

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561