ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือ สุดเขต (ต่อจากเดิม)หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม
   
 
   

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหนือ สุดเขต (ต่อจากเดิม)หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว๓๕๐ เมตร หนา๐.๑๕เมตร(หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑,๐๕๐ ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง 514,380 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

ผู่้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2561ถึง26 มีนาคม 2561

หรือสอบถามโทร 032-493149

....................

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561