ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฝังท่อระบายน้ำ ซอย ๗ (ช่วงที่ ๒) พร้อมทำประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ ซอย ๗ (ช่วงที่ ๒) พร้อมทำประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐,๑๔๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

..............

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.poraiwan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๙๓๑๔๙ ในวันและเวลาราชการ


 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2561