ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๑
   
 
   

#ประชาสัมพันธ์กำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

20 สิงหาคม 2561 เวลา09.00-12.00 น.
หมู่่ที่ 1 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 2
21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
หมู่ที่ 3 ศาลากลางหมู่บ้านหมุ่ที่ 3
หมู่ที่ 4 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 4
22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
หมู่ที่ 5 ศาลากลางหมู่บ้านหมุ่ที่ 5
หมู่ที่ 6 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7 ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 7
หากท่านใดไม่สะดวกในวันเวลาดังกล่าว ท่านสามารถรับวัคซีนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน (นำภาชนะใส่นำแข็งเพื่อรับวัคซีนด้วยนะคะ)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2561